Kandidaten

Kandidaten namenlijst 1 t/m 11 op Lijst 17 ikkiesvooreerlijk.eu

nr. naam – voorletters – roepnaam geboortedatum woonplaats
1 van Hulten, M.H.M. (Michel) (m) 9 maart 1930 Lelystad
2 van der Zee, H.J.A. (Hugo) (m) 22 maart 1953 Anzère (CH)
3 Warnars, L.M.E. (Lavinia) (v) 4 augustus 1985 ‘s-Gravenhage
4 Lampe, A.R (Armando) (m) 13 januari 1958 Bringamosa (AW)
Aruba
5 Raileanu, A.C. (Antonia) (v) 14 juli 1988 Enschede
6 Leppers, A.C.A (Albert) (m) 23 juli 1946 Melick
7 van de Mosselaar, P.A.G.M. (Peter) (m) 14 mei 1954 Bonaire
8 Gerbrands, P.J. (Paul) (m) 11 mei 1947 Valkenswaard
9 Wierda, S.G. (Sent) (m) 14 juli 1983 Lent
10 Bierman, M. (Marten) (m) 5 september 1939 Amsterdam
11 van Beers, G. (Gustaaf) (m) 29 juni 1931 Var (FR)

 

 

KANDIDATEN

Onze kandidaten op onze kieslijst ‘ikkiesvooreerlijk.eu’ hebben een goede opleiding, met levens- en beroeps-ervaring. Zij beheersen naast de Nederlandse taal, ook goed het Engels of Frans (noodzakelijke voertalen in het Europese Parlement), en ook Duits, Pools, Roemeens, Spaans. Het zijn allen mensen die persoonlijk overtuigd zijn van nut en noodzaak van verder groeiende integratie van de landen en volkeren van Europa. Zij onderschrijven ons politieke programma.

De kandidaten gaan voorlopig accoord met de volgorde op de kieslijst zoals die wordt ingediend bij de Kiesraad. Wettelijk bestaat geen voorziening die veranderingen in die volgorde na de verkiezingen afdwingbaar mogelijk maakt. Maar, op persoonlijke titel, geven de kandidaten na de lijsttrekker hun erewoord dat zij instemmen met het aanpassen van de volgorde bij het aanvaarden van benoeming door de Kiesraad op een door de Kieslijst voor ‘ikkiesvooreerlijk.eu’ gewonnen verklaarde zetel, die de volgorde gebaseerd op het aantal verkregen persoonlijke voorkeursstemmen respecteert. Alle kandidaten stemmen in met de regel dat naarmate een kandidaat meer voorkeursstemmen heeft dan andere kandidaten op deze Kieslijst, hij/zij aanvaarding van een benoeming door de Kiesraad kan verkiezen v??r anderen op de kieslijst die minder persoonlijke voorkeursstemmen verkregen.

[Hiermee wordt als resultaat verkregen dat het de kiezers zijn die bepalen wie van de op de kieslijst geplaatsten ook daadwerkelijk in het Europees Parlement zal plaats nemen, in plaats van benoeming op de partijlijsten van volgende kandidaten die vooral dank zij hun plaats in de eigen partijhiërarchie, op de slippen van de lijsttrekker bij de verkiezingen meeliften en daardoor in het Europees Parlement zitting krijgen.]

Geen van de gekozenen komt direct in een volgende aansluitende periode terug als volksvertegenwoordiger. Dit bevordert de vrijheid van handelen voor de volksvertegenwoordiger omdat die nu de handen geheel vrij heeft, aangezien zijn/haar huidige (2014-2019) politieke gedrag en keuzes niet meer beïnvloed kunnen worden door de wens in de eerstvolgende periode opnieuw te mogen aantreden.

Kenmerkend voor het gedrag van de ‘ikkiesvooreerlijk.eu’-fractie in het Europese Parlement is dat niet nu al in de eerste weken van 2014 voor de totale zittingsduur van vijf jaar van dit Europese Parlement bepaald kan worden wat steeds beslist zal worden.

Maar zie de richting-aanduidende punten die hierna genoemd worden. Zie ook het Programma op de website.

Conclusies voor het te voeren en te steunen beleid zullen steeds in goed onderling overleg worden getrokken op het moment dat dit nodig is en op basis van de dan aanwezige kennis, argumentatie, en principes:

a) ‘ikkiesvooreerlijk.eu’-fractieleden dienen uitsluitend het algemeen belang en laten zich niet leiden door eigenbelang. Zij zijn integer. Bij beslissingen over benoemingen, budgetten, subsidies en contracten zijn ze objectief, de kwaliteit van personen, goederen en diensten geeft de doorslag.

b) ‘ikkiesvooreerlijk.eu’-fractieleden zijn elk verantwoordelijk voor hun beslissingen en leggen daarover verantwoording af. Geen verschuilen achter ‘fractiediscipline’.

c) Zij staan open voor discussie met anderen, zijn open over hun beweegredenen, en zijn bereid hun beleid te beargumenteren en naar argumenten van anderen te luisteren.

d) Zij zijn eerlijk, melden al hun privé-belangen, en dragen hun morele principes uit in hun persoonlijke gedrag. In hun gedrag als volksvertegenwoordiger tonen zij hun leiderschap.

e) ‘ikkiesvooreerlijk.eu’-fractieleden koesteren hun eerbied voor de wet, werken met toewijding en doelmatigheid, en zijn gericht op een juiste, hoogwaardige en respectvolle vervulling van hun functie.

f) Tegengaan van machtsbederf in alle landen van Europa en in ‘Brussel’ staat hoog op de politieke agenda van de ‘ikkiesvooreerlijk.eu’-fractieleden: corruptie (misbruik maken van politieke macht voor eigen baat), fraude , diefstal en dubieuze beloften of giften worden met kracht bestreden. Belangenverstrengeling in functies, misbruik maken van (de toegang tot) informatie en van bevoegdheden, discriminatie en intimidatie, verspilling en wanprestatie, en misdragingen in vrije tijd, zijn onaanvaardbaar.

g) De fractie zal in en buiten het Parlement uitstralen dat met wijsheid, ervaring, en bedachtzaamheid het belangrijke werk als volksvertegenwoordiger wordt uitgevoerd. Geen opgewonden standjes, geen incidentenbeleid, wel constructief meewerken aan een beter sociaal, economisch, solidair Europa voor allen.

h) Goede politici zijn geen egoïsten. De ambitie een betere wereld te willen maken koesteren we al lang, maar we zijn te lang hulpeloos langs de kant van de weg blijven staan in afwachting van de resultaten van de inzet van de weinige anderen die wel al bereid zijn of waren ‘aan politiek te doen’ door lid te worden van een politieke partij, en door politieke vertegenwoordigende en uitvoerende functies te vervullen in de eigen buurt, gemeente, en soms het land en Europa. Het wordt tijd dat wij en vele anderen met ons die ook een bijdrage zouden kunnen leveren, dat nu ook doen. Alleen dan krijgen we voor Nederland en voor Europa weer de gewenste kwaliteit aan de bak.